Politik for brug af specialiseret arbejdskraft på Adriansminde

Det er vigtigt at fastslå at Adriansminde er et hjem – her bor de unge og forstanderen – og her skal tingene virke. Man kan sige ”livet er for kort til at blive irriteret over døre der ikke kan lukke .”

Vi ønsker at vores hjem skal fremstå i pæn stand, trods at det bliver brugt meget/slidt i dagligdagen, dette fordrer at der løbende bliver vedligeholdt, ved maling og diverse småreparationer m.m. 

Vi har valgt at ansætte en handymand (ad hoc), som har til opgave at klare den almindelige vedligeholdelse i huset og haven. 

Det er vigtigt at de unge på Adriansminde lærer at, nogle praktiske opgaver, kan man godt selv klare, herunder at være med til at male sit eget værelse, hænge et billede op, rense et afløb, rense vaskemaskinen, lappe cykel o. lign. Dette indebærer at de unge lærer at bruge en boremaskine, sav og andet almindeligt værktøj. Derfor er vi som pædagoger forpligtet til at inddrage de unge i løsningen på disse opgaver, herunder også at præcisere hvad der ikke er hensigtsmæssigt at begynde at reparere på, så som el- og vand installationer. 

Til de opgaver som vi/handymand ikke kan løse, kontaktes en håndværker.

Ved VVS er det smedefirmaet Rønnebro eller Michael Koch.

Ved elarbejde er det Samson el.

Ved oliefyr er det Dong Energy v. H. Boysen.

Disse håndværkere kender til huset, både det praktiske samt husets funktion som opholdssted.

Ved større byggeopgaver indhentes tilbud fra 3. forskellige håndværkere.

Denne politik revideres en gang årligt.

 

Politik for indhentning af straffe & børne attester på Adriansminde

Som et led i at sikre de børn & unge der er anbragt på Adriansminde, har vi pligt at have opdaterede straffe & børne attester.

• Der indhentes straffe & børne attester ved ny ansættelse.

• Der indhentes straffe & børne attester på alle medarbejdere hvert 4. år.

Denne politik revideres en gang årligt

 

Politik for indkøb/husholdning på Adriansminde

Vi tilbyder en sund og varieret kost til de unge på Adriansminde. Under hensyntagen til Sundhedsstyrelsens kostråd:

• Spis frugt og grønt – 6 om dagen. Alle danskere over 10 år anbefales at spise mindst 600 g frugt og grøntsager dagligt. Halvdelen af grøntsagerne bør være grove af hensyn til kostens fiberindhold. 

• Spis fisk og fiskepålæg – flere gange om ugen. Større børn og voksne anbefales at spise 200-300 g fisk om ugen 

• Spis kartofler, ris eller pasta og fuldkornsbrød  – hver dag

• Spar på sukker – især fra sodavand, slik og kager

• Spar på fedtet især fra mejeriprodukter og kød

• Spis varieret – og bevar normalvægten

• Sluk tørsten i vand

• Vær fysisk aktiv – mindst 30 min. om dagen

Om morgenen er der morgenmad fra 1 time før skole, man skal spise og drikke noget. Der er madpakke (som regel gjort spændende) til skole, madpakken kan bestå af frugt, salat, noget andet lækkert, det er den unge medbestemmende om. Om aftenen spiser vi alle og er sammen om måltidet. På det individuelle plan varierer vi og tilbyder særlig kost til de unge der har behov. 

At de unge får mad er et voksenansvar. Vi tilbyder en varieret kost og vi afprøver gerne nye, spændende retter. Færdigretter bruges kun i særlige situationer. 

Børn/unge kan deltage i indkøb og madlavning.

Børn/unge er medbestemmende om madplaner.

Vi taler gerne med de unge om bæredygtighed, ansvarligt forbrug og ansvarlig livsstil og grønne indkøb. Herunder også det, at undgå brugen af miljøfarlige stoffer i egen husholdning/rengøringsmidler vaskepulver m.m. 

Vi har udpeget én medarbejder som står for indkøb. Det tilstræbes at der handles 2 gange ugentligt. Dette udfordres dog af, at de unge inddrages i de daglige indkøb og madlavning, da de efter endt ophold ofte etableres i selvstændig bolig, hvor de selv skal sørge for indkøb og kosttilrettelæggelse.

Vores mål for 2018 er at:

Andelen af økologiske fødevarer anvendt på Adriansminde vil udgøre mindst 30% 

Indkøb af covenience-produkter/fastfood udgør max 10% af vores indkøb 

Ved indkøb af ikke-økologiske varer, tages der hensyn til dyrevelfærd. Vi tilstræber at købe dansk producerede produkter.

Andelen af svanemærkede rengøringsmidler og vaskepulver vil udgøre mindst 70%

Andelen af LED pærer vil udgøre 75%

75 % af indkøbte dagligvarer vil være foretaget i et lavpris-supermarked.  (Netto, Aldi, Lidl m.m.)

Der foretages egenkontrol ved stikprøver ca. 2 gange årligt, dette føres til notat ved personalemøde.

Denne politik revideres en gang årligt.

 

Politik for visitation og indslusning på Adriansminde

På Adriansminde tager vi ansvaret for de børn/unge vi arbejder med meget alvorligt. Vi tager således også hensyn til den gruppe unge, der allerede er indskrevet ved visitation af en ny – det betyder ikke at den allerede indskrevne gruppe er direkte involveret, men at der i kontakten om en eventuel ny vurderes om pågældende kan komme til at passe ind i gruppen.

I visitationen har vi nogle procedurer der understøtter vores politik, de involverede børns vel, vores faglighed, forældreinvolvering, den anbringende myndigheds handleplan og den nødvendige opbakning i form af evt. skole, psykiatri/psykolog.

Adriansminde påtager sig ansvaret for at arbejde med den unges udvikling ud fra de værdier der er gældende på Adriansminde. Vi forventer derfor klarhed og rammer om hvem der gør hvad – før de gør det. F.eks. er det ikke vores opfattelse at en ung nødvendigvis har behov for 2, 3 eller flere psykologer samtidig, selvom det er fra forskellige ressort områder.

Vi opdeler visitationen i klart definerede faser. 

Den første fase er kontakten mellem anbringende myndighed og Adriansminde. Her vurderer forstanderen på Adriansminde om stedet, den indskrevne gruppe og vores faglighed matcher opgaven.  

Den anden fase er en for-visitation hvor anbringende myndigheds sagsbehandler og forældrene præsenteres for Adriansminde og Adriansmindes forventninger til samarbejdet. Herunder præsenteres forældremyndighedsindehaver for Adriansmindes forældrepolitik. Det understreges at samarbejde med forældrene er vigtigt, men at Adriansminde ikke er forældrenes forlængede arm.

Den tredje fase er den egentlige visitation. Når vi er så langt har Adriansminde besluttet at man kan påtage sig opgaven. Den unge besøger stedet og præsenteres for forstander og kommende primærpædagog. Den unge får i videst muligt omfang at vide hvad, hvordan og hvorfor. Herunder får den unge gennemgået indslusningsproceduren. Den unge skal så efterfølgende give anbringende myndighed besked om hvorvidt de vil være på Adriansminde. En indflytningsdag aftales.

Adriansminde har herefter en procedure for indslusning som de unge har været inddraget i. 

Politikken er at den nye unge så hurtigt som muligt lærer den almindelige dagligdag at kende, herunder skole osv.

I hele visitationsforløbet og indslusningen holder vi fast i rammer og aftaler for at hjælpe den unge til at falde til og kende forventningerne så hurtigt som muligt.

Indslusning:

På indflytningsdagen modtages den unge af primærpædagog og/eller forstander. 

Når den nye unge møder en ung eller voksen der hører til Adriansminde præsenterer vedkommende sig og man fortæller lidt om hvem man er.

Primærpædagogen har fra dag 1 samme ansvar og omsorgspligt som gælder for de øvrige unge. Der er ved indslusning særlige ekstra ansvarsområder.

Primærpædagogens ansvar omkring indslusning:

Første uge:

Der meldes flytning, sørges for lægevalg, checker forsikring, sygeforsikring og andre evt. forsikringer og instanser, pas m.v. det der ikke er på plads bestilles. Den unge skal helst aktivt deltage i flytteprocedurerne.

Den unge opdateres med skoleudstyr (vurdering af behov).

Den unge sættes ind i regler og forventninger.

Der checkes prævention og eventuel medicin.

Der aftales at ved vækning ol. kommer personalet ind på værelset og vækker/henter den unge. Døren låses efter aftale, op hvis den unge har glemt at låse op. 

Brug checkliste.

Senest 3 uge:

Den unge skal have gennemgået værdigrundlag og ydelser.

Den unge skal have gennemgået og underskrevet tilkendegivelse af gennemgang af:  lov om voksen ansvar (Ungeudgaven).

Den unge skal snarest opdateres med passende beklædning og cykel.

4 uge:

Briefing af kolleger om hvad det er for en ung og hvilke aftaler der startes op med.

Inden 3. måned:

Der udarbejdes forud for statusrapporten en udviklingsplan omhandlende de næste 6 måneder af opholdet. Udviklingsplanen tager udgangspunkt i 3 skemaer (kompetence, interesse og stress), der er udført i dialog med den unge, samt handleplanen.

En ny udviklingsplan udformes herefter ca. hver 6. måned og indgår i statusrapporten. Der anvendes de tre skemaer (kompetence, interesse og stress) og der kan efter behov anvendes forskellige tests. Der sættes i udviklingsplanen enkle og realistiske mål/delmål op, som kan nås (små, sikre, synlige succeser). 

Forstanders ansvar omkring indslusning:

Få den anbringende myndigheds handleplan.

Finde et passende skoletilbud til den unge.

Aftale med anbringende myndighed om evt. behov for tests.

Aftale evt. særlige støtteordninger.

Indhent diverse samtykkeerklæringer.  

Denne politik revideres en gang årligt i januar måned.

 

Politik for sundhed og forebyggelse på Adriansminde

Sundhed og forebyggelse såvel fysisk som psykisk er grundlæggende elementer i arbejdet med de børn/unge der bor på Adriansminde. Det er ligeledes funderet i værdierne for Adriansminde og er samtidig integreret i procedurer mv.

Det er samtidig vigtigt at fastslå at det er et hjem – her bor de unge og forstanderen – og der er også lidt plads til indskydelser og hygge under overskriften OMSORG.

Da vi mener fysisk og psykisk sundhed hænger sammen vil det i politikken for området også blive beskrevet sammen.

Unge i dag skal leve op til en række krav, skole, globalisering, fast-food/convenience produkter, sociale medier og venner. Alt sker i et forrygende tempo. På Adriansminde vil vi gerne give lidt ro til at den unge kan udvikle sig. Derfor er de fleste elementer omkring sundhed funderet i struktur og faste rammer der samtidig giver plads til at den unge har sin egen tid at planlægge i.

Kost

På det generelle plan har vi faste spisetider, om morgenen er der morgenmad fra 1 time før skole, man skal spise og drikke noget. Der er madpakke (som regel gjort spændende) til skole, madpakken kan bestå af frugt, salat, noget andet lækkert, det er den unge medbestemmende om. Om aftenen spiser vi alle og er sammen ca. kl. 18. Aftensmad er en pligt. Vi gør noget ud af at man spiser ordentligt, med kniv og gaffel og at men siger velbekomme og tak på de rigtige steder. Samlet set hylder vi princippet, den der har en ordentlig adfærd og får ”brændstof” skal ikke bruge energi på at andre synes, man er uhøflig og anstrengende at være sammen med.

At de unge får mad er et voksenansvar. Vi tilstræber at der er varieret kost, og at der nogle gange prøves spændende mad, samt at færdigretter kun bruges i særlige situationer. Børn/unge kan deltage i indkøb og madlavning i det omfang de ønsker. Børn/unge er medbestemmende om madplaner.

Det er vores opfattelse at de unge bliver fodret med informationer. Vi fortæller, og taler gerne med de unge, om fødevarer og kost – når det er naturligt.

På det individuelle plan varierer vi og tilbyder særlig kost til de unge der har behov. Vi er opmærksomme på atypiske spisevaner. 

Motion og fritidsaktiviteter

Alle de unge lærer at de skal cykle til og fra skole med mindre der er særlige forhold. De skal også i videst muligt omfang cykle til og fra fritidsaktiviteter og vennebesøg. Vi kan dog vælge at køre dem i perioder hvis vi mener det er vigtigere at de kommer af sted end at få motion.

De unge kan gå ture med en eller flere af vores mange hunde. Vi kører til stranden om sommeren hvor det er muligt at bade, vi har en have med trampolin, bordtennis og petanquebane.

Vi opmuntrer til og fastholder de unge i de fritidsaktiviteter de selv vælger. Det er både af hensyn til motion og for at styrke/skabe sociale netværk og kompetencer.

Hygiejne

Vi ønsker at understøtte den unge i en naturlig kropsbevidsthed. Det medfører at vi arbejder på at de unge får som rutine, at;

man går i bad hver dag, 

man børster tænder to gange om dagen, 

man rydder op på sit værelse mindst en gang om ugen, 

man vasker tøj en gang om ugen, 

man går til tandlæge når man skal, 

man skifter undertøj hver dag, 

man går ikke ud, uden passende og ren påklædning,

man får ordnet hår med jævne mellemrum,

man kan gøre brug af den massør, der kommer en gang om ugen, og giver alment velvære,

man kan få fodpleje, med jævne mellemrum.

Seksualitet

De unge i dag er seksuelt aktive tidligere end før. Vi holder fast i at sex kræver beskyttelse, både mod uønsket graviditet og kønssygdomme. 

Vi taler om det naturligt, men vi holder ikke foredrag, vi sikrer os gennem individuelle samtaler at den enkelte unge kender til sex, beskyttelse og sammenhængen med følelseslivet.

Narkotika

Vi har den politik at euforiserende stoffer/narkotika er lig med misbrug og sætter vores beredskabsplan i gang hvis det konstateres at de unge bruger euforiserende stoffer/narkotika (herunder hash).

Alkohol

Vores politik omkring alkohol er at det, alt efter alder, er ok til festlige lejligheder at drikke en genstand. Det er også, alt efter alder, ok ved festlige middage at drikke en øl eller et glas vin.

Det er ikke ok at drikke hver uge, det er ikke ok at blive beruset så man mister kontrollen med sig selv.

Er der nogen der har et problem med alkohol sætter vi beredskabsplan om misbrug i gang.

Rygning

Rygelovgivningen overholdes. 

Mobning

En grundlæggende værdi på Adriansminde er at man skal have respekt for sig selv og for andres valg af måde at være på. Det betyder at man selvfølgelig ikke kan deltage i mobning.

At udsætte sig selv eller andre for mobning gennem elektroniske medier er et problem vi handler på. Der er/kan være alvorlige konsekvenser ved især denne form for mobning da den ikke kan trækkes tilbage.

Bliver man udsat for, eller deltager i, mobning træder vores beredskabsplan for trusler og mobning i gang – vi tolererer ikke at der mobbes, hverken af eller mod vores unge.

Medicin

Adriansminde følger Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination og håndtering af lægemidler.

Når vi på Adriansminde, har piger boende, som skal gøres klar til udslusning, er det en naturlig del af processen/ arbejdet med den unge, at de i samarbejde med personalet, bliver i stand til selv at håndtere/ administrere egen medicin.

Denne politik revideres en gang årligt.

 

Politik for anvendelse af de sociale medier på Adriansminde

De unge kan i princippet bruge de sociale medier uden voksenkontrol.

De  sociale medier udvikler sig hele tiden, der kommer nye til og gamle forsvinder. Overordnet forsøger vi at lære vores unge at sociale medier skal behandles med varsomhed, ting der uploades forsvinder ikke og andre kan misbruge noget der er sagt/gjort for sjov. 

Hvis det kommer til vort kendskab at de unge enten mobbes eller mobber andre skrider vi ind (se beredskabsplan om trusler og mobning).

De voksne (pædagoger og andre der er tilknyttet Adriansminde) har særlige betingelser for ”venskab” med de unge og de unges familie/netværk.

Facebook/de sociale medier – de unge.

De fleste unge er på flere forskellige netværk. Facebook er bare ét af de sociale medier hvor de unge frit kan oprette deres egen profil. Personalet styrer ikke hvem de unge må være ”venner” med på de sociale medier.

De unge skal lære at være opmærksomme på konsekvenserne af deltagelse i grupper eller andet.

Personalet kan og skal ikke censurere de unges aktiviteter.

Facebook/de sociale medier – personale

En medarbejder kan blive ”venner” med de enkelte unge, hvis de enkelte unge inviterer en medarbejder til det. Det betyder imidlertid at man som medarbejder er underlagt særlige forpligtigelser. Man kan være ”venner” med nogle, men ikke nødvendigvis alle. De unge kan have mange grunde til at ønske en voksen, ansvarlig ”ven” på de sociale medier og muligheden skal ikke udelukkes.

Er en medarbejder ”ven” med en af vores unge gælder følgende regler for personale:

1. Medarbejderen må ikke uopfordret søge at blive ”venner” med de unges ”venner”, den enkelte unge skal i hvert tilfælde og på eget initiativ søge medarbejderens venskab.

2. Medarbejdere kan kun i særlige tilfælde være ”venner” med den unges familie, og ikke uden at den unge ved det. 

3. Medarbejderen er altid den voksne der er ansvarlig i forhold til vores unge. 

4. Medarbejderen må ikke positivt tilkendegive accept af adfærd/kommentarer der ikke er foreneligt med Adriansmindes værdier og/eller det pædagogiske arbejde med de unge.

Denne politik revideres en gang årligt.

 

Personalepolitk

Personaleforhold og arbejdsmiljø

Personalepolitikken tager udgangspunkt i dels menneskesyn og værdier på Adriansminde og dels de anbragte unges behov for tryghed og forudsigelighed. Det betyder for personalepolitikken at Adriansminde søger at fastholde personalet så vidt det overhovedet er muligt og at Adriansminde ønsker at personalet skal dygtiggøre sig gennem konstant faglig og personlig udvikling.

Udover ”Stillingsbeskrivelse for personale ansat på Adriansminde” er der på grund af arbejdets karakter følgende særlige krav til personalet:

• Personlig modenhed, integritet og faglig dygtighed.

• Den enkelte medarbejder skal aktivt og med engagement deltage i udvikling/efteruddannelse individuelt og i team.

• Den enkelte medarbejder skal forstå, acceptere og i handling efterleve værdierne på Adriansminde.

MUS

MUS-samtaler afholdes en gang årligt.

Formålet med samtalen er, dels at kortlægge om medarbejderen er tilfreds med arbejdet, og de muligheder det giver medarbejderen, og dels at lederen kan støtte medarbejderens fortsatte udvikling.

MUS-samtaler kan let blive fortrolige, og oplysninger der ikke hører hjemme i MUS-samtalen, kan forstyrre samtalens formål.

Sådan undgår vi fortrolighedsfælden

3 principper om, hvordan MUS gennemføres på en etisk måde.

1. MUS-samtaler kan fra lederens side sikres ved at:

Samtalen tager udgangspunkt i samtalens formål og hovedpunkter. MUS-skema udarbejdet og revideret på personalemøde en gang årligt.

2. Lederen bør inden MUS-samtalen reflektere over det, som lederen skal tale med medarbejderen om:

Hvad er vigtigt at få formidlet?

Hvad er vigtigt at få oplyst?

Er der emner, som konceptet ikke berører, men som man kunne tænke sig at drøfte med medarbejderen? 

3. Medarbejderen bør:

Være opmærksom på, hvad der er vigtigt at få oplyst og/eller sagt til lederen.

Være klar over, hvad han/hun gerne vil have ud af samtalen.

Under samtalen være opmærksom på det fælles formål med samtalen.

Sygefraværspolitik

Sygefraværspolitikken på Adriansminde er udformet som det vi ønsker at gøre hvis vi skulle få sygefravær. Der er et særdeles lavt sygefravær på arbejdspladsen.

Sygefravær vil først og fremmest være et problem for den enkelte sygemeldte medarbejder. Sygefravær er imidlertid også en belastning for de medarbejdere, der ikke er syge, og som ofte må påtage sig ekstra arbejdsopgaver af samme årsag. Fravær kan også have konsekvenser for de unge vi arbejder med og for hvem de opbyggede relationer er meget vigtige.

Sygefravær er et fælles problem, som må søges løst i samarbejde med de pågældende medarbejdere, deres kollegaer og ledelsen, så sygefraværet bliver begrænset mest muligt af hensyn til alle parter.

På Adriansminde har vi dialog mellem leder og medarbejder om sygefravær, mulighed for deltidsraskmelding, samarbejde med kommunen med meget mere. Det er vigtige initiativer i forhold til en indsats for at nedbringe sygefraværet.

På grund af de særlige relationer mellem de unge og medarbejderne søges de unge holdt orienteret om evt. sygdom, især evt. langtidssygdom, for at fastholde medarbejderens tilknytning til såvel arbejdspladsen som de unge de har ansvaret for.

Formålet med fraværspolitikken er konkret:

• At understøtte sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.

• Bidrage til øget tryghed og trivsel for den enkelte og arbejdspladsen som helhed.

• Skabe et åbent og tillidsfuldt samarbejde mellem leder og medarbejdere om sygefravær og arbejdsfastholdelse.

• Skabe åbenhed i forhold til fravær.

• Fastholde det meget lave sygefravær, så der skabes de bedst mulige arbejdsbetingelser for medarbejderne.

• Skabe værdige og trygge rammer for et samtalesystem, der sikrer en tidlig opfølgning ved sygdom.

 

Rygepolitk

Rygelovgivning og anvisninger fra kommunen følges.

 

Misbrugspolitik

Misbrug/ brug af euforiserende stoffer under enhver form er forbudt og medfører øjeblikkelige sanktioner. Som minimum bliver vedkommende suspenderet og friholdt fra omgang med de unge indtil en endelig løsning er fundet.

Denne politik revideres en gang årligt.

 

Politik for inddragelse og inklusion af børn og unge

Vores udgangspunkt er, at vi alle skal vise respekt for andres model af verden. Derfor lægger vi vægt på, at den unges inddragelse skal være begribelig, håndterbar og meningsfuld for hende og for de andre der bor her i forvejen.

Vi lægger vægt på at styrke de ressourcer den enkelte unge har og bruge dem til at udvikle den unges selvværd, selvstændighed og kompetencer samt, at støtte den unge i at skabe positive relationer til andre mennesker.

Den unge skal føres frem til et liv som selvhjulpen, således at de som voksne kan få en meningsfuld tilværelse med en subjektivt set høj livskvalitet.

En vigtig metode er i dagligdagen fra dag 1 at indføre den unge i demokratiske principper i det daglige ”familie” liv. Det gør vi blandt andet ved at inddrage og dermed træne de unge mest muligt i de dagligdags beslutninger og gøremål vedrørende deres egen person og vedrørende fællesskabet på opholdsstedet.

Der er, ligesom i andre familier, individuelle forskelle. Forskellene kan handle om frihedsgrader begrundet i alder, modenhed eller andre væsentlige ting. Forskelle vil altid blive italesat.

Individuelt sker inddragelsen bl.a. allerede ved indflytning, her er den unge i høj grad med til at sætte sit personlige præg på sit værelse, vælge møbler, farve o.s.v.

Når fællesarealer skal sættes i stand deltager de unge i farve- og udsmykningsvalg o.s.v.

Den enkelte unge inddrages så meget som muligt i alle forhold vedrørende sin egen person, herunder tøj indkøb (ud fra et månedligt tøjbudget).

Der tages udgangspunkt i den unges egne ønsker i forbindelse med valg af fritidsaktiviteter (og der holdes lidt fast).

Vi støtter op omkring den unges egne valg af eventuelle fritidsjob.

Udviklingsplanerne udarbejdes i dialog med den unge på baggrund af den unges ressourcer, afkrydsningsskemaer (Stress, kompetence og interesse skema) og udviklingssamtaler. 

Det skal blandt andet fremgå af udviklingsplanen, hvordan den unge inddrages samt hvilke aftaler, der er mellem opholdsstedet og den unge.

Den unges primærpædagog er ansvarlig for, at den unge bliver inddraget som anført ovenfor.

Derudover inddrages de unge gennem deltagelse i kostplanlægning, fritidsaktiviteter, ferier, indkøb madlavning, servicedage m.m.

Der er ikke egentlige husmøder da alle aftaler laves i løbet af dagen ved måltider eller ved andet fælles samvær. De unge har selv bedt om ikke at have faste husmøder.

Adriansmindes politikker, herunder Lov om Ungeansvar og værdier, er tilgængelige på kontoret i ringbind og er i øvrigt udleveret til hver enkelt ung og gennemgået fælles og individuelt med tilbud om yderligere gennemgang individuelt med primærpædagog.

Evaluering

De unges inddragelse evalueres ved spørgeskema en gang årligt. Spørgeskema udleveres ca. en uge før og der ydes evt. hjælp af primærpædagog. Besvarelserne afleveres til evalueringsansvarlig.

Inklusion

Det er Adriansmindes politik at den unge skal behandles på lige fod med alle andre – inklusion. Den nye unge skal så vidt muligt gå i almindelig skole, evt. ekstra hjælp kan fås ”hjemme” på Adriansminde eller på skolen. Deltagelse i fritidsaktiviteter mm. sker ligeledes på lige fod med andre – og vigtigst af alt sammen med andre der ikke nødvendigvis har særlige udfordringer. Vores børn/unge deltager i fuldt omfang i det lokale fællesskab.

En ny ung på Adriansminde er et nyt familiemedlem der skal møde de samme udfordringer som alle andre, de skal have venner som alle andre. Skal der støtte til at de kan deltage i almindelige aktiviteter er det det de får, men ingen ung på Adriansminde skal på forhånd udelukkes fra samvær og udfordringer som alle andre unge får.

Unge på Adriansminde oplever også at andre unge er velkomne på Adriansminde og dermed bliver inkluderet i ”vores” hverdag – inklusion går begge veje.

Denne politik revideres en gang årligt.

 

Politik for det individuelle forældresamarbejde omkring børn/unge anbragt på Adriansminde

Vores udgangspunkt er, at vi alle skal vise respekt for andres model af verden. Derfor lægger vi vægt på, at den unges inddragelse skal være begribelig, håndterbar og meningsfuld for hende og for de andre der bor her i forvejen.

Vi lægger vægt på at styrke de ressourcer den enkelte unge har og bruge dem til at udvikle den unges selvværd, selvstændighed og kompetencer samt, at støtte den unge i at skabe positive relationer til andre mennesker.

Den unge skal føres frem til et liv som selvhjulpen, således at de som voksne kan få en meningsfuld tilværelse med en subjektivt set høj livskvalitet.

En vigtig metode er i dagligdagen fra dag 1 at indføre den unge i demokratiske principper i det daglige ”familie” liv. Det gør vi blandt andet ved at inddrage og dermed træne de unge mest muligt i de dagligdags beslutninger og gøremål vedrørende deres egen person og vedrørende fællesskabet på opholdsstedet.

Der er, ligesom i andre familier, individuelle forskelle. Forskellene kan handle om frihedsgrader begrundet i alder, modenhed eller andre væsentlige ting. Forskelle vil altid blive italesat.

Individuelt sker inddragelsen bl.a. allerede ved indflytning, her er den unge i høj grad med til at sætte sit personlige præg på sit værelse, vælge møbler, farve o.s.v.

Når fællesarealer skal sættes i stand deltager de unge i farve- og udsmykningsvalg o.s.v.

Den enkelte unge inddrages så meget som muligt i alle forhold vedrørende sin egen person, herunder tøj indkøb (ud fra et månedligt tøjbudget).

Der tages udgangspunkt i den unges egne ønsker i forbindelse med valg af fritidsaktiviteter (og der holdes lidt fast).

Vi støtter op omkring den unges egne valg af eventuelle fritidsjob.

Udviklingsplanerne udarbejdes i dialog med den unge på baggrund af den unges ressourcer, afkrydsningsskemaer (Stress, kompetence og interesse skema) og udviklingssamtaler. 

Det skal blandt andet fremgå af udviklingsplanen, hvordan den unge inddrages samt hvilke aftaler, der er mellem opholdsstedet og den unge.

Den unges primærpædagog er ansvarlig for, at den unge bliver inddraget som anført ovenfor.

Derudover inddrages de unge gennem deltagelse i kostplanlægning, fritidsaktiviteter, ferier, indkøb madlavning, servicedage m.m.

Der er ikke egentlige husmøder da alle aftaler laves i løbet af dagen ved måltider eller ved andet fælles samvær. De unge har selv bedt om ikke at have faste husmøder.

Adriansmindes politikker, herunder Lov om Ungeansvar og værdier, er tilgængelige på kontoret i ringbind og er i øvrigt udleveret til hver enkelt ung og gennemgået fælles og individuelt med tilbud om yderligere gennemgang individuelt med primærpædagog.

Evaluering

De unges inddragelse evalueres ved spørgeskema en gang årligt. Spørgeskema udleveres ca. en uge før og der ydes evt. hjælp af primærpædagog. Besvarelserne afleveres til evalueringsansvarlig.

Inklusion

Det er Adriansmindes politik at den unge skal behandles på lige fod med alle andre – inklusion. Den nye unge skal så vidt muligt gå i almindelig skole, evt. ekstra hjælp kan fås ”hjemme” på Adriansminde eller på skolen. Deltagelse i fritidsaktiviteter mm. sker ligeledes på lige fod med andre – og vigtigst af alt sammen med andre der ikke nødvendigvis har særlige udfordringer. Vores børn/unge deltager i fuldt omfang i det lokale fællesskab.

En ny ung på Adriansminde er et nyt familiemedlem der skal møde de samme udfordringer som alle andre, de skal have venner som alle andre. Skal der støtte til at de kan deltage i almindelige aktiviteter er det det de får, men ingen ung på Adriansminde skal på forhånd udelukkes fra samvær og udfordringer som alle andre unge får.

Unge på Adriansminde oplever også at andre unge er velkomne på Adriansminde og dermed bliver inkluderet i ”vores” hverdag – inklusion går begge veje.

Denne politik revideres en gang årligt.

 

Politik for udslusning og efterværn på Adriansminde

Udslusning

Er i praksis det den unge er trænet til gennem hele indskrivningen. Det er Adriansmindes holdning at den perfekte udslusning er en glædesperiode hvor der skal siges farvel til de andre unge og med store forventninger til det kommende liv som ung voksen.

Via udviklingsplanen arbejder den unge gennem hele anbringelsen med at optræne botræningsfærdigheder. Af erfaring ved vi, at der op til en kommende udflytning, kan opstå diverse stresspunkter for den unge, hvilket der selvfølgelig er øget fokus på.

Den unge klædes på til de kommende udfordringer og hjælpes/støttes igennem de mange praktiske gøremål ved udslusning. Eventuelt arbejdes der på en aftale om efterværn.

Efterværn 

Er et tilbud der forhandles med anbringende myndighed i hvert enkelt tilfælde. 

Efterværn er støtte til den unge i at holde fast i struktur, indkøb, orden og egetansvar. En af de vigtige nøgler er at opfatte efterværn som støtte til forandring. Der er tale om en forandring hvor den unge selv har ansvaret, men rådgives og støttes i beslutningsprocesserne. 

Denne politik revideres en gang årligt.

 

Politik for visitation og indslusning på Adriansminde - Ungeudgave

Adriansminde har en procedure for indslusning som de unge har været inddraget i. 

Politikken er at den nye unge så hurtigt som muligt lærer den almindelige dagligdag at kende, herunder skole osv.

I hele visitationsforløbet og indslusningen holder vi fast i rammer og aftaler for at hjælpe den unge til at falde til og kende forventningerne så hurtigt som muligt.

Indslusning:

På indflytningsdagen modtages den unge af primærpædagog og/eller forstander. 

Når den nye unge møder en ung eller voksen der hører til Adriansminde præsenterer vedkommende sig og man fortæller lidt om hvem man er.

Primærpædagogen har fra dag 1 samme ansvar og omsorgspligt som gælder for de øvrige unge. Der er ved indslusning særlige ekstra ansvarsområder.

Primærpædagogens ansvar omkring indslusning:

Første uge:

Der meldes flytning, sørges for lægevalg, checker forsikring, sygeforsikring og andre evt. forsikringer og instanser, pas m.v. det der ikke er på plads bestilles. Den unge skal helst aktivt deltage i flytteprocedurerne.

Den unge opdateres med skoleudstyr (vurdering af behov).

Den unge sættes ind i regler og forventninger.

Der checkes prævention.

Der aftales at ved vækning ol. kommer personalet ind på værelset og vækker/henter den unge. Døren låses op hvis den unge har glemt at låse op. 

Brug checkliste.

Inden 3 måned:

Den unge skal have gennemgået de 3 skemaer (kompetence, interesse og stress).

Den unge skal have gennemgået værdigrundlag og ydelser.

Den unge skal have gennemgået og underskrevet Lov om Voksenansvar.

Den unge skal snarest opdateres med passende beklædning og cykel.

Der udarbejdes forud for statusrapporten en udviklingsplan omhandlende de næste 6 måneder af opholdet. Udviklingsplanen tager udgangspunkt i 3 skemaer, der er udført i dialog med den unge, samt handleplanen.

En ny udviklingsplan udformes herefter ca. hver 6. måned og indgår i statusrapporten. Der anvendes de tre skemaer (kompetence, interesse og stress). Der sættes i udviklingsplanen enkle og realistiske mål/delmål op, som kan nås (små, sikre, synlige succeser). 

Politik for sundhed og forebyggelse på Adriansminde.

Kost

På det generelle plan har vi faste spisetider, om morgenen er der morgenmad fra 1 time før skole, man skal spise og drikke noget. Der er madpakke (som regel gjort spændende) til skole, madpakken kan bestå af frugt, salat, noget andet lækkert, det er den unge medbestemmende om. Om aftenen spiser vi alle og er sammen ca. kl. 18. Aftensmad er en pligt. Vi gør noget ud af at man spiser ordentligt, med kniv og gaffel og at men siger velbekomme og tak på de rigtige steder. Samlet set hylder vi princippet, den der har en ordentlig adfærd og får ”brændstof” skal ikke bruge energi på at andre synes, man er uhøflig og anstrengende at være sammen med.

At de unge får mad er et voksenansvar. Vi tilstræber at der er varieret kost, og at der nogle gange prøves spændende mad, samt at færdigretter kun bruges i særlige situationer. Børn/unge kan deltage i indkøb og madlavning i det omfang de ønsker. Børn/unge er medbestemmende om madplaner.

Det er vores opfattelse at de unge bliver fodret med informationer. Vi fortæller, og taler gerne med de unge, om fødevarer og kost – når det er naturligt.

På det individuelle plan varierer vi og tilbyder særlig kost til de unge der har behov. Vi er opmærksomme på atypiske spisevaner. 

Motion og fritidsaktiviteter

Alle de unge lærer at de skal cykle til og fra skole med mindre der er særlige forhold. De skal også i videst muligt omfang cykle til og fra fritidsaktiviteter og vennebesøg. Vi kan dog vælge at køre dem i perioder hvis vi mener det er vigtigere at de kommer af sted end at få motion.

De unge kan gå ture med en eller flere af vores mange hunde. Vi kører til stranden om sommeren hvor det er muligt at bade, vi har en have med trampolin, bordtennis og petanquebane.

Vi opmuntrer til og fastholder de unge i de fritidsaktiviteter de selv vælger. Det er både af hensyn til motion og for at styrke/skabe sociale netværk og kompetencer.

Hygiejne

Vi ønsker at understøtte den unge i en naturlig kropsbevidsthed. Det medfører at vi arbejder på at de unge får ind under huden, at man går i bad hver dag, man børster tænder to gange om dagen, man rydder op og vasker tøj en gang om ugen, man går til tandlæge når man skal, man skifter undertøj hver dag, man går ikke ud uden passende og ren påklædning.

Vi understøtter at man får ordnet hår med jævne mellemrum.

Vi har pt. en massør der kommer en gang om ugen og giver alment velvære.

Seksualitet

De unge i dag er seksuelt aktive tidligere end før. Vi holder fast i at sex kræver beskyttelse, både mod uønsket graviditet og kønssygdomme. 

Vi taler om det naturligt, men vi holder ikke foredrag, vi sikrer os gennem individuelle samtaler at den enkelte unge kender til sex, beskyttelse og sammenhængen med følelseslivet.

Narkotika

Vi har den politik at narkotika er lig med misbrug og sætter vores beredskabsplan i gang hvis det konstateres at de unge bruger narkotika (herunder hash).

Alkohol

Vores politik omkring alkohol er at det, alt efter alder, er ok til festlige lejligheder at drikke en genstand. Det er også, alt efter alder, ok ved festlige middage at drikke en øl eller et glas vin.

Det er ikke ok at drikke hver uge, det er ikke ok at blive beruset så man mister kontrollen med sig selv.

Er der nogen der har et problem med alkohol sætter vi beredskabsplan om misbrug i gang.

Rygning

Rygelovgivning overholdes. 

Mobning

En grundlæggende værdi på Adriansminde er at man skal have respekt for sig selv og for andres valg af måde at være på. Det betyder at man ikke kan deltage i mobning.

At udsætte sig selv eller andre for mobning gennem elektroniske medier, er et problem vi handler på. Der er/kan være alvorlige konsekvenser ved især denne form for mobning da den ikke kan trækkes tilbage.

Bliver man udsat for, eller deltager i, mobning træder vores beredskabsplan for trusler og mobning i gang – vi tolererer ikke at der mobbes, hverken af eller mod vores unge.

Udslusning 

Er i praksis, det den unge er trænet til gennem hele indskrivningen. Det er Adriansmindes holdning at den perfekte udslusning er en glædesperiode hvor der skal siges farvel til de andre unge og med store forventninger til det kommende liv som ung voksen.

Den unge klædes på til de kommende udfordringer og hjælpes/støttes igennem de mange praktiske gøremål ved udslusning. 

Efterværn 

Er et tilbud der forhandles med anbringende myndighed i hvert enkelt tilfælde. 

Dette unge-uddrag revideres en gang årligt.

 

Politik for medicinhåndtering

MEDICINHÅNDTERING/EGENKONTROL

Adriansminde har udover håndtering af almindelig håndkøbsmedicin, også receptpligtig medicin ved akut og/eller kronisk sygdom samt evt. uddeling af medicin til børn og unge med psykiatriske diagnoser. Det er medicin, som ofte har bivirkninger, og som skal tilpasses i takt med, at børn og unge udvikler sig fysisk og mentalt.

Adriansminde har en procedure og egenkontrol for hvordan medicinhåndteringen foregår.

Uddeling af medicin er en del af udøvelsen af omsorgen for barnet eller den unge på Adriansminde. Der er imidlertid ikke hjemmel i lovgivningen til at anvende magt for at få barnet eller den unge til at tage sin medicin. Magtanvendelse omfatter også forsøg på at snyde medicin i barnet eller den unge, hvis den pågældende modsætter sig at indtage medicinen.  

Adriansminde har besluttet at en pædagog er ansvarlig for medicinhåndtering og egenkontrol. 

Vi følger Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination og håndtering af lægemidler.

Opbevaring:

De unges personlige medicin opbevares forsvarligt og utilgængeligt for uvedkommende i plastbokse med navn og cpr.nr. i aflåst skab.

I tilfælde af noget medicin skal opbevares i køleskab vil der blive installeret et sådan, ligeledes aflåst og stillet forsvarligt og utilgængeligt for uvedkommende. Medicin på køl vil ligge i plastbokse med navn og cpr.nr.

Det er en del af Adriansmindes sundhedspolitik at der laves individuelle aftaler for de ældre piger, så de lærer selv at håndtere deres egen medicin. De skal lære at klare også dette, når de flytter ud eller hjemtages (hører med til at være selvhjulpen).

Medicinlister:

Der føres en medicinliste for hver ung hvor forbrug af medicin påføres. Denne liste opbevares i medicinskabet og arkiveres elektronisk en gang om året.

For alle medicinlister gælder at: Indføring og udlevering kvitteres af det personale der ind- eller udleverer.

Når en pige selv administrerer medicin, er medicinen påført medicinlisten og der påføres udlevering af den samlede mængde i den enkelte unges liste.

Indføring og udlevering:

Medicinen udleveres af personalet efter lægens anvisninger. Personalet kvitterer for indføring og udlevering. 

Kontrol af indtagelse/dosering:

Såfremt den unge, ikke selv er ansvarlig for sin medicin, skal indtagelse af receptpligtig medicin overvåges af pædagog. 

 

Ved mistanke om at der forsvinder piller, laves en tælleperiode for at få overblik over og stoppe eventuelt misbrug/tyveri.

Sikring af at den enkelte unge får medicinen som foreskrevet:

Vi sikrer at det er den rigtige medicin i æsken og læser herefter indlægssedlen. Vi sikrer at der står navn og cpr.nr på plastbokse samt på pilleæsker.

Vi tager kontakt til lægen ved mistanke om forhold der kan have indflydelse på medicinens virkning samt ved andre spørgsmål. 

Forholdsregler ved fejlmedicinering:

Der tages kontakt til læge eller ringes 112. 

Ved mistanke om forhold der kan have indflydelse på medicinens virkning / den unges helbred kontaktes den unges læge eller vagtlæge. 

Efter kontakt til læge orienteres forstander, primærpædagog samt forældremyndighedsindehaver. 

Lægens anvisninger følges og noteres.

Bortskaffelse af medicin:

Medicin der er udløbet eller af anden grund ikke bruges, afleveres til destruktion på apoteket.

Dokumentation af lægens anvisninger:

Vi følger lægens anvisninger, mundtlige som skriftlige og al kontakt til læge skrives til notat hos den enkelte unge.

Medicinkort:

Der føres medicinkort med oplysning om ordineret medicin, naturmedicin og kosttilskud mm, der aktuelt indtages af den unge.

Politik for medicinhåndtering revideres en gang årligt.

 

Egenkontrol

Egenkontrollen udføres en gang årligt og skal sikre at proceduren overholdes. Det sikres ved at nedenstående checkliste gennemgås og at fejl/mangler udløser en aktion der altid involverer leder.

 

­

Denne hjemmeside anvender cookies

Læs om Adriansminde's cookie og databeskyttelsespolitik

Jeg accepterer