Sikker forbindelse
Data, der sendes via denne hjemmeside, ekspederes via en sikker krypteret forbindelse, som sikrer dine data mod at blive opsnappet af uvedkommende.em.

Cookies
Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, og udføre statistik. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering
Hvis du sletter eller blokerer cookies, kan du risikere at websitet ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Oplysning om behandling af personoplysninger om dig i medfør af databeskyttelsesforordningen artikel 13

Du har rettet henvendelse til Adriansminde.I den forbindelse skal vi i medfør af databeskyttelsesforordningen artikel 13 oplyse dig om, at vi behandler personoplysninger elektronisk som er nødvendige for at kunne administrere dit ophold på Adriansminde

Den dataansvarlige er:
Mette Krohn
Hasseløvej 60, 4800 Nykøbing F.
Tlf.: 54 86 03 91 / 20 11 91 03 Mail.: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Formålet med behandlingen er, at kunne administrere dit ophold på institutionen og leve op til de krav institutionen er pålagt af offentlige myndigheder. Grundlaget for behandling af personoplysninger om dig er databeskyttelsesforordningens artikel 6. stk. 1 punkt b og e samt artikel 9, stk. 2 pkt. a og h.

Adriansminde har herudover valgt, at anvende samtykke fra dig som grundlag for behandling af dine personoplysninger.
Adriansminde videregiver ingen oplysninger om dig til andre, medmindre Adriansminde i følge dansk lovgivning er forpligtet hertil.
Personoplysninger om dig vil blive slettet efter ved endt behandling.
I henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 15, 16, 17, 18 og 20, har du ret til indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling af oplysninger om dig eller til at gøre indsigelse mod behandling. Du har også ret til dataportabilitet.
Samtykke som du har afgivet i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 punkt 1 eller artikel 9, stk. 2 pkt. a, kan du på ethvert tidspunkt trække tilbage, uden at dette dog berører lovligheden af behandlingen som er baseret på samtykket, inden tilbagetrækningen.

Hvis du ikke ønsker, at Adriansminde behandler personoplysninger om dig som er nødvendige for, at vi kan administrere dit ophold på Adriansminde og leve op til de forpligtelser som Adriansminde er pålagt af offentlige myndigheder, eller ønsker at trække dit samtykke tilbage hertil, vil konsekvensen normalt være, at dit ophold på Adriansminde må bringes til ophør.

Du har mulighed for at indgive klage til datatilsynet hvis du finder behandling af dine personoplysninger ukorrekte.

Privatliv- og databeskyttelse

Baggrund og hvem du kan kontakte - den dataansvarlige
Adriansminde er et professeionelt socialpædagogisk opholdssted for piger i alderen 10-18 år (efter servicelovens § 66 stk. 1, nr. 5)
Målgruppen er normalt begavede unge, der kan være karakteriseret ved at være tidligt følelsesmæssigt skadede, omsorgssvigtede og/eller unge med ADHD, borderline- og lignende problematikker.
Behandlingen af personoplysningerne sker i overensstemmelse med den danske Databeskyttelseslov og EU - Databeskyttelsesforordningen.
Adriansminde er dataansvarlig for de oplysninger, som vi registrerer og behandler om dig.
Adriansminde har ikke og skal ikke have en databeskyttelsesrådgiver.
Vi finder, at er det vigtigt gennem en effektiv databeskyttelse og god information til de registrerede at medvirke til, at der er tillid til vores ydelser og administration. Derfor vil vi ikke alene overholde lov- og myndighedskrav, men vil som et kvalitetselement tilbyde en sikker behandling af personoplysninger for vores anbragte unge, forældre, pårørende, medarbejdere, kommuner og andre samarbejdspartnere.
Hvis du har spørgsmål om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at benytte dig af dine rettigheder efter lovgivningen om indsigt i de registrerede personoplysninger, retten til berigtigelse, sletning af fejlagtige personoplysninger, sletning af personoplysninger eller retten til begrænsning af behandling af personoplysninger, skal du rette henvendelse til den dataansvarlige:

Mette Krohn
Hasseløvej 60

Tlf: 54860391/20119103 Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nedenfor kan du læse lidt mere om de personoplysninger, vi indsamler, til hvilke formål vi bruger dem, hvordan vi behandler oplysningerne og om dine rettigheder

Registrering og behandling af oplysninger, formål, retsgrundlag og samtykke
Vi registrerer og behandler kun personoplysninger om dig og dine pårørende, som er nødvendige.

Kategorien af registrerede omfatter borgere med psykiatriske og/eller sociale lidelser, der enten er, eller er i proces i forhold til at blive, visiteret til ophold på botilbuddet efter SEL § 66, stk. 1, nr. 5. Personoplysningerne falder i kategorier efter både art. 6, 9, 10 og 87 i Persondataforordningen. Hvad angår oplysningerne efter art. 6, skal hjemlen for disse fortrinsvis findes i stk. 1 a og stk. 1 c og e, mens oplysninger i forbindelse med magtanvendelser registreres med hjemmel i stk. 1 c. Hjemlen for oplysninger registreret efter art. 9 at findes i stk. 2 h. Hjemlen for registrering af oplysninger registreret efter artikel 10 findes i artikel 6 stk. 2h. Der registreres pårørende til indskrevne borgere, hjemlen hertil er samtykke, jfr. artikel 7. Der henvisestil notat/regneark med en mere detaljeret gennemgang af kategorierne af de registrerede og kategorierne af personoplysninger

Samtykke og tilbagetrækning af samtykke

Udover det nævnte retsgrundlag for behandlingen har vi valgt at anvende samtykke fra dig som grundlag for behandling af dine personoplysninger.
Ved afgivelsen af samtykket er du blevet gjort opmærksom på, at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage.

Du skal dog være opmærksom på, at det tilbagetrukne samtykke ikke berører lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen. Det kan endvidere være en betingelse for dit ophold på Adriansminde, at vi har dit samtykke til behandling af personoplysninger, der er nødvendige for Adriansmindes opfyldelse af en kontrakt med kommunen om dit ophold og behandling.

De kategorier af personoplysninger, som Adriansminde behandler

Vi registrerer almindelige personoplysninger omfattet af Databeskyttelsesforordningens artikel 6 om dig som: CPR nr., navn, adresse, oplysninger om pårørende, mailadresse, m.v.
Vi registrerer følsomme personoplysninger omfattet af Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 1 om dig, især med hensyn til helbredsoplysninger.

Derimod registrerer vi normalt ikke oplysninger om race, etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, genetiske data, biometriske data, seksuelle forhold eller seksuel orientering. Det kan dog forekomme, at vi registrerer sådanne personoplysninger, såfremt det er nødvendigt for dit ophold på Adriansminde og du vil da blive særskilt orienteret om, at vi behandler sådanne personoplysninger.

Videregivelse af oplysninger

Adriansminde videregiver ikke dine personoplysninger til andre med mindre du eller din værge/dine forældre har givet samtykke, eller hvis vi er forpligtet ifølge dansk lovgivning til at videregive personoplysningerne.

Indsigt i egne oplysninger

I henhold til Databeskyttelsesforordningen artikel 15 har du ret til indsigt i, hvilke personoplysninger om dig, vi registrerer og behandler. Du skal dog være opmærksom på, at indsigtsretten kun omfatter oplysninger om dig selv og ikke om andre beboere og medarbejdere på Opholdsstedet Adriansminde.
Ønsker du at benytte dig af indsigtsretten skal du rette henvendelse til vores kontaktperson for personoplysninger som du kan se kontaktoplysningerne på ovenfor.
Du kan normalt regne med at få oplysningerne inden for en rimelig frist og senest inden for en måned og oplysningerne udleveres normalt gratis.
Hvis anmodningen om indsigt sker gentagne gange eller er grundløs kan du blive opkrævet et gebyr, der dækker de administrative omkostninger eller vi kan afvise at efterkomme din anmodning.

Dine øvrige rettigheder: retten til berigtigelse, sletning og begrænsning

I henhold til Databeskyttelsesforordningen artiklerne 16 – 18 og 19 har du ret til at kræve berigtigelse af urigtige oplysninger om dig, sletning af oplysninger (retten til at blive glemt) eller retten til begrænsning af behandling af oplysninger bl.a. medens de undersøges.

For en god ordens skyld informerer vi dig om, at vi ikke benytter sig af automatiske individuelle afgørelser herunder profilering.

Sletning af Personoplysninger

Opholdsstedet Adriansminde opbevarer kun oplysninger om dig så længe det er nødvendigt.

Oplysningerne om dig bevares således under hele dit ophold.

Når du ikke længere har ophold på Opholdsstedet Adriansminde opbevarer vi dine oplysninger efter forældelseslovens regler, dvs. i 5 år efter at du har forladt Adriansminde, med mindre der er en konkret grund til at bevare oplysningerne længere. For eksempel, hvis der er rejst krav over for Adriansminde, hvor oplysningerne kan have betydning for sagen.

I forbindelse med visitation til Adriansminde modtager vi personoplysninger. Hvis du alligevel ikke bliver optaget hos os, vil alle personoplysninger vi har modtaget, blive slettet efter senest 6 måneder.

Datasikkerhed

Opholdsstedet Adriansminde overholder bestemmelserne i Databeskyttelsesforordningens artikel 32 om, at institutionen skal gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til forholdene.

Sikkerhedsbestemmelserne er fastlagt i vores overordnede databeskyttelsespolitik, som du kan finde på hjemmesiden her https://xsp19569.sharepoint.com/:w:/r/sites/dpsolutions/los/20597704-Adriansminde/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BF2D542BE-868B-4EE2-8DC8-2D0DC6F50987%7D&file=I%203%20-%20SKABELON%20-%20databeskyttelsespolitik.docx&action=default&mobileredirect=true

Klagevejledning

Ønsker du at klage over Adriansmindes behandling af dine personoplysninger kan du fremsende en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

Telefon 33 19 32 00.

E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Hjemmeside: https://www.datatilsynet.dk/om-datatilsynet/kontakt/

Download vores databeskyttelsespolitik

 

­

Denne hjemmeside anvender cookies

Læs om Adriansminde's cookie og databeskyttelsespolitik

Jeg accepterer