På Adriansminde tager vi udgangspunkt i en humanistisk tilgang i mødet med de unge. Det betyder for os:

• At vi anerkender den unges historiske og biologiske forudsætninger.
• At vi med lige stor vægt fokuserer på den unges ressourcer, udviklingspotentialer og handlemuligheder.
• At vi betragter relationen til den unge som en vigtig dialogorienteret udviklingsproces.

Vi har omsorgspligt, og vi har valgt også at have omsorgsret. Det gør vi bl.a. ved at afinstitutionalisere Adriansminde og skabe relationer til de unge funderet på gensidig tillid og respekt:

• Vi vil fremme den enkeltes evner og lyst til selv at løse opgaver, der kan styrke den enkelte unges specifikke ressourcer, kompetencer og personlige potentialer.
• Vi vil lære den enkelte unge at have respekt for andre og disse andres forskellighed, ligesom vi har respekt for de enkelte unge og deres forskellighed.
• Vi vil gennem passende pædagogiske metoder i videst muligt omfang sikre, at den enkelte unge som voksen kan være selvhjulpen, påtage sig ansvar for sin egen udvikling og samlet set gøre den enkelte unge parat til et selvstændigt voksenliv.

Det er Adriansmindes formål at yde praktisk og pædagogisk støtte til følelsesmæssigt belastede og socialt truede unge i alderen 10-18 år med mulighed for forlængelse frem til det 23 år.

Det er således målet, at den enkelte unge lærer at tage ansvar for sit eget liv, og sættes i stand til at klare en selvstændig tilværelse med grundlæggende værdier, indenfor rammerne af gældende samfundsmæssige normer. 

Det vil sige, at målet efter endt ophold er, at den unges liv er karakteriseret ved:

• Respekt for andre
• Forståelse for almindelige samfundsmæssige forhold
• Hensigtsmæssige og holdbare sociale netværk.
• Et afklaret forhold til sig selv.
• Ordnede boligforhold.
• I gang med uddannelse/erhverv.
• Et aktivt fritidsliv.
• Et afklaret forhold til forældre/familie.

Målgruppe og ydelser

10-18-årige børn/unge med mulighed for forlængelse frem til det 23 år.
Målgruppen er normalt begavede unge, der kan være karakteriseret ved at være tidligt følelsesmæssigt skadede, omsorgssvigtede og lignende problematikker.
Personalenormeringen svarer til ca. 4 årsværk, som fordeles på forstander og pædagoger.
Derudover har Adriansminde tilknyttet en fast psykolog, som forestår supervision og som kan deltage i visitationsmøder mv.

Kerneydelsen er:

• I en familielignende sammenhæng at give den unge bolig og levevilkår indenfor Adriansmindes værdigrundlag 
• At afklare den enkelte unges udfordringer, formulere og yde den individuelt tilpassede pædagogiske indsats, der samlet set kan give den enkelte unge trygge rammer og sikre en positiv udvikling. 
• At yde en indsats der gør det muligt, at den enkelte unge enten kan hjemgives til en fortsat positiv udvikling i trygge rammer, flyttes til anden indsats målrettet specifikke problemstillinger eller flytte ud som unge voksne der er selvhjulpne.

Delydelser:

• Afklaring af unge, afdækning af behov for yderligere undersøgelser.
• Forslag til afmålt pædagogisk indsats for en kortere eller længere periode.
• Efterværn der kan støtte de unge i overgangen til et selvstændigt liv som selvhjulpne hele mennesker.
• Særlige tidsbegrænsede projekter indenfor målgruppen efter aftale.

Vi sætter skole/uddannelse i fokus. Det betyder at den unge så vidt muligt sættes i stand til at følge en almindelig skoleklasse (inklusion), evt. med støtte, og at der evt. arbejdes med lektiehjælp mm.
Der vil i forbindelse med visiteringen blive taget stilling til og udarbejdet en undervisningsplan i samarbejde med PPR/PPC.

Forældresamarbejde

Forældresamarbejdet omkring den enkelte unge er væsentligt for den udvikling den unge skal igennem. Det er vigtigt at afstemme både forældrenes, den unges og Adriansmindes forventninger til samarbejdet.Forældre har et naturligt ønske om, at deres barn skal udvikle sig positivt, set fra forældrenes synspunkt, man kan sige at forældrene har ambitioner på deres barns vegne, ligesom de har forventninger (positive og negative) til hvad deres barn magter.
Adriansminde arbejder ud fra principper og grundværdier, der handler om at afdække den unges egne ambitioner, forventninger og behov indenfor rammerne af anbringende myndigheds handleplan. Det vil ikke altid omfatte de samme ambitioner, forventninger og behov forældrene har på deres barns vegne.

Samarbejde med socialrådgiver:

Vi lægger vægt på at give en individuel behandling, der tilsigter en forandring i forhold til den enkeltes aktuelle udvikling og behov. Det gør vi ved at arbejde med udviklingsplaner, der relaterer dels til handleplanens formål med anbringelsen og dels ved brug af interesse-, stress- og kompetenceskemaer. 
De første 3 mdr. arbejdes efter ”Politik for indslusning”. Relevante oplysninger indhentes, og der udarbejdes interesse-, stress- og kompetenceskemaer inden 3 uger og eventuelle løse ender samles. Der udarbejdes en udviklingsplan inden 3 mdr. hvor det materiale der er indhentet/observeret indgår i grundlaget for formuleringen af udviklingsplanen stadig med fokus på handleplanen. Skriftlig statusrapport med evaluering/opsamling udarbejdes umiddelbart efter de første 3 mdr. og udviklingsplanen indgår som perspektiv. Den unges udviklingsplan udarbejdes i samarbejde med den unge med anvendelse af forskellige skemaer og tests, og der sættes enkle og realistiske mål/delmål op, som kan nås (små, sikre synlige succeser). Udviklingsplanen har en varighed på 6 måneder. Hver 6 måned udarbejdes en statusrapport hvor de opnåede delmål fra udviklingsplanen beskrives og den nyeste udviklingsplan indgår som perspektiv i statusrapporten.Vi forventer, at der efter fremsendt statusrapport bliver afholdt statusmøde herunder børnesamtale, to gange årligt. Indholdet af statusrapporten videreformidles af sagsbehandler til forældremyndighedsindehaverne.Vi forventer at modtage handleplaner i henhold til gældende lovgivning.

Pædagogik:

På Adriansminde arbejder vi miljøterapeutisk, vores faglige tilgang har fokus på aktiviteter i barnet/ den unges miljø, det være sig hjemme, i skole eller på fritidsjob. Formålet er at fremme udfoldelse af praktiske og sociale færdigheder.
Vi anvender jeg-støttende samtaler som metode, hvor barnet/den unge støttes i at sætte ord, kropssprog og stemning på sine følelser og reflektere over fordele/ulemper samt konsekvenser, ved den enkeltes muligheder og ønsker for fremtiden.
På Adriansminde arbejder vi med social færdighedstræning, for at udvikle eller fastholde personlige og sociale færdigheder, dette foregår bl.a. gennem samtaler, hjemmeøvelser, træning af konfliktløsningsstrategier og rollespil.
Spejling anvendes desuden i det daglige arbejde med barnet/den unge, hensigten er at synliggøre den indirekte kommunikation, herunder kropssprog, toneleje, gestik mv.
På Adriansminde har vi en relationspædagogisk tilgang til barnet/den unge, vi har fokus på samspillet mellem mennesker og formålet med dette er at udvikle den enkeltes selvforståelse, selvværd og selvtillid. Når relationen først er etableret og kan bære, kan vi mere målrettet arbejde med de barnet/den unges automattanker og uhensigtsmæssige handlemønstre, ved hjælp af værktøjer inden for den kognitive psykoterapi
Gennem en kognitiv tilgang til barnet/den unge, har vi fokus på sammenhængen og den gensidige påvirkning mellem tanker, følelser, krop og handlinger.
Idéen med den kognitive terapi er, at lære at evaluere uhensigtsmæssige tanker og træne nye færdigheder og dermed mindske lidelse og opnå bedre livskvalitet.

Visitation:

Vi opdeler visitationen i klart definerede faser.
Den første fase er kontakten mellem anbringende myndighed og Adriansminde. Her vurderer forstanderen på Adriansminde om stedet, den indskrevne gruppe og vores faglighed matcher opgaven.
Den anden fase er en for-visitation hvor anbringende myndigheds sagsbehandler og forældrene præsenteres for Adriansminde og Adriansmindes forventninger til samarbejdet. Herunder præsenteres forældremyndighedsindehaver for Adriansmindes forældrepolitik. Det understreges at samarbejde med forældrene er vigtigt, men at Adriansminde ikke er forældrenes forlængede arm.
Den tredje fase er den egentlige visitation. Når vi er så langt har Adriansminde besluttet at man kan påtage sig opgaven. Den unge besøger stedet og præsenteres for forstander og kommende primærpædagog. Den unge får i videst muligt omfang at vide hvad, hvordan og hvorfor. Herunder får den unge gennemgået indslusningsproceduren. Den unge skal så efterfølgende give anbringende myndighed besked om hvorvidt de vil være på Adriansminde. En indflytningsdag aftales.

Adriansminde har herefter en procedure for indslusning som de unge har været inddraget i.

­

Denne hjemmeside anvender cookies

Læs om Adriansminde's cookie og databeskyttelsespolitik

Jeg accepterer